ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. Felek

1. Szolgáltató

Cégnév:                        In mid Air ERP Kft.
Székhely:                      1117 Budapest,. Fehérvári út 36.
Képviselő neve:            Skultéti Ilona, ügyvezető
Cégjegyzékszám:         01-09-357326
Adószám:                      23059524-2-43
Közösségi adószám:     HU23059524
E-mail cím:                    support@imaerp.hu
Számlavezető bank:     Erste Bank Zrt.
Bankszámlaszám:        11600006-00000000-45386187

2. Felhasználó

1.      Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

2.      Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

II. ÁSZF célja, hatály és közzététele

3.     Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

4.     A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

5.       A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

6.       A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

7.       A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, https://tudasbazis.imaerp.hu/aszf címen.

8.       Jelen ÁSZF 2019. április 24. napjától határozatlan ideig szól.

9.    Felhasználónak tekintjük az IMA ERP mindenkori aktív előfizetőit és az előfizetőkön keresztüli felhasználókat is, pl: könyvelői irodai előfizetésen keresztül történő számlázó ügyfelek.
Felhasználók között jogi értelmezés szerint nincsen különbség. A rendszer használat díjában van eltérés. Előfizetőkön keresztüli felhasználók nem élhetnek Szolgáltató IMA ERP rendszeréhez kapcsolódó ÁSZF-ben szabályozott, support havidíjba foglalt, tudasbazis.imaerp.hu portál használatára vonatkozó díj kedvezménnyel.

III. A Szolgáltatás
1. Szolgáltatás leírása

A tudasbazis.imaerp.hu olyan online oktatási portál, ahol az IMA ERP könyvelési / vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó oktatási anyagokat lehet megtekinteni és megvásárolni.

2. Regisztráció

1.       A tudasbazis.imaerp.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

2.       A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

3.       A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

4.       A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

5.       A regisztrációt elvégezheti a Felhasználó illetve az In mid Air ERP Kft. munkatársai is. Ez esetben e-mailben küldik meg Felhasználó részére az előre definiált hozzáférési adatokat, melyeket közül legalább a jelszót ajánlott Felhasználónak első bejelentkezés után megváltoztatnia.

6.       A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3. Díjfizetés

1.       Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

2.       A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.

3.       A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

4.      A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

5.       A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

6.    Szolgáltató IMA ERP felhasználási feltételei alapján biztosíthat ingyenes hozzáférést a tudasbazis.imaerp.hu portálhoz, amennyiben Felhasználó megfelel az IMA ERP felhasználását leíró ÁSZF-ben foglalt feltételeknek, például van support előfizetése.

4. A szolgáltatás használata

1.       A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

2.       A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

3.       A tudaspbazis.imaerp.hu oldalon található minden tartalom a In mid Air ERP Kft. és partnerei tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

4.       A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.

5.       A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

6.       Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1.       A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

2.       A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.

3.       A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

4.       A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

V. Felelősség

1.       Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

2.       A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

3.       Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

        Ugyanakkor Szolgáltató legszélesebb körben törekszik a hibamentes működés biztosítására.

4.       A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.

5.       A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

VI. Rendszeres karbantartás

1.       A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és  a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

2.       A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

3.       Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti, vagy e-mailben történő értesítést küld legalább 1 nappal előre.

4.       A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

5.       A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: support@imaerp.hu

6.       A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VII. Adatkezelés

1.       A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.

2.       A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

3.       A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás  technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

4.       Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

VIII. Elállási jog, jótállás

1.       A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

2.       Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

IX. Szerződés megszűnése

3.       A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

4.       Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

X. Vis maior

1.       Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

2.       Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.       A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XI. Záró rendelkezések

1.       A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

2.       Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

3.       Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XII. Kapcsolattartás

1.       A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: support@imaerp.hu

2.       A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.